Årsmöte med seminarium

20 maj, klockan 14:00 – 17:00 Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Östra Hamngatan, Göteborg

Skatterättsliga utmaningar - värdering av immateriella rättigheter

IP-rätten gäller inte endast registrering/skydd samt enforcement. Värdering av immaterialrätt blir alltmer aktuellt i olika sammanhang; ett sådant är den skatterättsliga hanteringen vid internprissätt­ning, dvs gränsöverskridande transaktioner inom koncerner.

Skatteverket i Göteborg kommer att presentera några av de utmaningar, problem och frågeställningar som man möter i sitt arbete med immateriella rättigheter. Hur ser Skatteverket på immaterialrätten i dessa sammanhang? Det är en unik möjlighet att få del av IP-rättigheternas betydelse i ett samman­hang som ligger långt ifrån det löpande arbetet. Syftet är att väcka frågor och öppna för diskussion och finna samband och kopplingar mellan IP-rättens olika hantering.

Program

14.00 – 14.15 Årsmöte 

14.15 – 17.00 Seminarium

Detaljer Årmöte

Dagordning

 1. Föreningsmötets stadgeenliga utlysande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera mötesprotokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut 2014 samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och kassör
 9. Val av styrelsens ledamöter: Ordförande, Vice ordförande, Övriga ledamöter.
 10. Val av två revisorer och revisorssuppleant
 11. Fastställande av års/medlemsavgift
 12. Val av valberedning med uppgift att vid nästa årsmöte föreslå styrelseledamöter i föreningen
 13. Övrigt
 14. Mötets avslutande

STYRELSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014/2015

1.    Allmänt

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av elva ledamöter som har en spridning bland industri, patent- och advokatbyråer.

2. Ekonomi

Vid årsskiftet 2014/2015 hade föreningen 175 medlemmar. Behållningen vid årsskiftet uppgick till 46 400 kr. Möteskostnaderna har under 2014 uppgått till 16 155 kr. I dag uppgår kassan till 20 290 kr. Föreningen har inga skulder. Under året har styrelsen tagit fram en ny hemsida. 

3.  Styrelsen

Årsmötet ägde rum den 3 juni 2014 med omval av alla ledamöter utom Fredrik Althoff och Henrik Olsson som avböjt omval. Nyval gjordes av Johanna Björnum Nyström, advokat, Vinge och Mikael Ludwigs, som är bolagsjurist på Jula. Styrelsen har hållit ett antal formella styrelsemöten under det gångna året.  

4.  Medlemsmöten/seminarier

Verksamhetsåret har berört följande seminarier/ämnen.

Seminariedelen vid årsmötet 3 juni 2014 innehöll dels en global IP-redovisning med inriktning på management och framtiden med Bowman Heiden vice föreståndare, Centre for Intellectual Property Studies, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, dels en sakorienterad studentuppsats om databasskyddet med Fredrik Gille. Därutöver hade vi en informations- och diskussionspunkt kring HDs avslag av PT avseende målet där Skärmdump av motparts hemsida som bevisning var upphovsrättsintrång.

Torsdagen den 16 oktober 2014 var det frukostmöte med Jur. dr Merima Bruncevic, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet under ämnet Legal commons – I gränslandet mellan upphovsrätten och open access. Merima har undersökt om det går att förflytta allemansrättsresonemanget i naturen även till den kulturella sfären. För de naturella allmänningarna gäller allemansrätten, men kan man, rättsligt sett, också tala om en kulturell allemansrätt? Och skulle den, likt den naturella, kunna bli föremål för lagstiftning som begränsar och underminerar upphovsrätten?

Den 12 november 2014 var det dags för ett varumärkes-frukostmöte med utgångspunkt i HD-domen Layher ./. MonZon samt EU:s praxis. Seminariet behandla bl a
- relationen varumärkesanvändning och intrång samt jämförelse med tidigare tillämpning och di-stinktion avseende användning och behörigt åberopande;
- de olika varumärkesfunktionerna och kravet på att dessa måste skadas för att ersättning skall utgå samt
- hur man kan bevisa skada.
Medverkande talare: advokat Christina Berggren, MAQS Law Firm som var ombud för Mon.Zon; jur dr Jens Andreasson, Göteborgs universitet, som redovisade EU:s praxis; advokat Håkan Sjöström, Gozzo Advokater, som från svenska utgångspunkter redovisade några slutsatser om förändringen i rättstillämpningen samt jur dr Stojan Arnerstål, Uppsala universitet, som förmedlade reflektioner över ämnet.

Tisdagen den 27 jan 2015 gällde ämnet Counterfeit - piratkopiering;  i ett internationellt perspektiv med föredragshållare:
- Johan Bravert, SKF, Brand Protection Manager, som utgick från temat ”SKF Brand Protection, Protecting our brand & our customers" med koppling till att inte enbart betrakta förfalskade produkter som ett problem utan också att utnyttja problemet till att stärka kundlojalitet och ökad försäljning samt
- Ann-Charlotte Söderlund Björk, Advokat, Gozzo Advokater HB som redovisade sina erfarenhet från Kina, Thailand, Dubai, Portugal och Spanien samt vilka åtgärder och program EU respektive Observatory har i dessa länder.

Måndagen 2 mars 2015; Under seminariet behandlades två patenträttsliga frågor.
- Samägande av patent: Vad får respektive delägare göra och inte göra? Vilka problem kan uppstå under ansökningsförfarandet och därefter?
- Gränserna för patentintrång: Var går gränserna för patentintrång vid till exempel utbjudande, medverkan eller tillverkning/reparation?
Föredragshållare. Peter Sande, advokat och partner på Sandart & Partners.

Onsdagen den 22 april 2015 arrangerades ett seminarium kring två frågor.
Dels Upphovsrätt och bild
Upphovsrätten har genererat flera rättsfall som berör rätten till bild, bl a det senaste från ECJ, C-419/13, Allposter, från 22 januari 2015. Med detta som utgångspunkt fick vi lyssna på:
- Jan Rosén, professor i civilrätt vid Stockholms Universitet, som huvudtalare, och
- Anna Hammarén, jur dr, som, med koppling till domen i målet FT 2591-14 Kent Ekeroth ./. Stampen vid Göteborgs tingsrätt.
Dels AIPPI-frågor
Redovisning av frågor som AIPPIs kongress i Rio de Janeiro den 10-14 oktober 2015 kommer att behandlas:
•             Q244 Inventorship of Multinational Inventions
•             Q245 Taking unfair advantage of trademarks: Parasitism and free riding
•             Q246 Exceptions to and limitations of copyright protection for libraries and  archives, and for educational and research institutions
•             Q247 Trade secrets
Vidare lämnades en översikt över AIPPIs olika Standing Committees samt det enhetliga patentet (UPP) i Europa, avtalet om en gemensam patentdomstol (UPC) i Europa och Rules of Procedure. Medverkande: Ivan Hjertman, European Patent Attorney, IP Interface och president svenska AIPPI-gruppen; Louise Jonshammar, jur kand Patent- och registreringsverket, sekreterare svenska AIPPI-gruppen; Christina Berggren, advokat, MAQS Advokatbyrå, medlem i svenska AIPPI-gruppens exekutivkommitté. Samt Advokat Örjan Grundén, Gozzo Advokater.

Göteborg den 20 maj 2015

Jens Andreasson              Christina Berggren           Johanna Björnum Nyström         

Magdalena Fredlund      Martin Jansson                 Mikael Ludwigs

Niclas Sjöblom   Minna Santesson             Håkan Sjöström

 

Detaljer Seminarium

14.15 – 17 00 Seminarium

 • Inledande reflektion kring värdering av immaterialrättigheter för att sätta scenen/ramen.
 • Presentation av Skatteverkets ”storföretagsskattekontoret” i Göteborg, Heidar Hilmarsson, sektionschef (ca 5 min).
 • Vad är internprissättning och i vilka kommersiella sammanhang förekommer sådan prissättning samt redovisning av OECDs pågående projekt BEPS - Base Erosion Profit Shifting som berör det intellektuella kapitalets rörelse över gränserna, Sivert Aronsson, skatterevisor, och Lena Weije, skattekonsult, TP (transfer pricing) specialist (ca 30 min).
 • Immateriella tillgångar och rättigheter ur ett internprissättningsperspektiv samt värdering av dessa, Åsa Olsson, skatterevisor (ca 15 min).
 • 15.30 – 16.00 Paus – avbrott – kaffe med tillbehör 16.00 – 17 00 Fortsättning!
 • Presentation av några konkreta fall kring hantering och värdering av immateriella tillgångar och rättigheter vid internprissättning, Åsa Olsson och Jonathan Hedlund, revisor, (ca 45 min)
 • Avslutande paneldiskussion; ev medverkan av skattekonsult/er (ca 30 min)

För medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt; gäller även studenter. För övriga 250 kr, att insättas på bankgiro 536-9574. Anmälan görs till britt.randvik@law.gu.se senast den 18 maj 2015. Vi upp­skattar om ni kontrollerar medlemskapet, som gäller för kalenderår, och gör ev inbetalning av årsavgiften, 200 kr, inför årsmötet. Ange namn, företag och e-mail adress vid betalning.

Marknadsför gärna VIRK på din arbetsplats eller till andra IP-intresserade. Antalet medlemmar möj­liggör seminarium utan särskilda avgifter.

Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK/styrelsen för 2014/2015: Håkan Sjöström, ordf, Niklas Sjö­blom, vice ordf, Jens Andreasson, sekr, Martin Jansson, Christina Berggren, Magdalena Fredlund, Jesper Sundström, Susann Vahlenbreder Hecht, Mikel Ludwigs, Johanna Björnum Nyström och Minna Santesson

 

 

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben