ÅRSMÖTE MED EFTERFÖLJANDE SEMINARIUM

30 maj, klockan 14:00 – 17:00 Setterwalls Advokatbyrå, Sankt Eriksgatan 5, Göteborg

 

VÄSTSVENSKA IMMATERIALRÄTTSKLUBBEN-VIRK

 

Dagordning – VIRK – Föreningsstämma den 30 maj 2017

1. Val av ordförande för mötet och fastställande/godkännande av dagordning.

2. Föreningsmötets stadgeenliga utlysande.

3. Val av protokollförare.

4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut.

6. Revisorernas berättelse.

7. Godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut 2016 samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

 8. Val av styrelsens ledamöter:

-          Ordförande

-          Vice ordförande

-          Övriga ledamöter

9. Val av två revisorer och revisorssuppleant

10. Fastställande av års/medlemsavgift

11. Val av valberedning med uppgift att vid nästa årsmöte föreslå styrelseledamöter.

12. Mötets avslutande

 

 

STYRELSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2016/2017

1.    Allmänt

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av elva ledamöter med en spridning inom industri, handel, patent- och advokatbyråer.

2. Ekonomi

Vid årsskiftet 2016/2017 hade föreningen 105 medlemmar. Behållningen vid årsskiftet uppgick till 17 798 kr. Kostnaderna för hemsida och seminarier/styrelsemöten har under 2016 uppgått till 34 014 kr. I dag uppgår kassan till 14 810 kr. Årets fakturering av medlemsavgifter har gjorts i maj och ännu inte förfallit till betalning varför föreningens behållning förväntas att öka när samtliga medlemmar betalt årsavgiften för 2017. Föreningen har inga skulder.

3.  Styrelsen

Årsmötet ägde rum den 9 juni 2016 med omval av samtliga ledamöter. Styrelsen har hållit fem formella styrelsemöten under det gångna året.

4.  Medlemsmöten/seminarier

Under verksamhetsåret har VIRK arrangerat fem seminarier.

Seminariedelen vid årsmötet den 9 juni 2016 hade rubriken ”Upphovsrätt/Informationsfrihet/ Yttrandefrihet och patent-landskapet”. Adv Henrik Bengtsson  talade om balansen mellan upphovsrätt och informationsfrihet. Därefter kopplades detta ämne till hovrättsdomen i järnrörsmålet genom dels adv Christina Berggren, dels jur kand Staffan Teste. Härefter berörde Patentanwalt Knut Spitmann förändringen av det legala patentsystemet. Slutligen redovisade Joakim Ekedorff, från företaget GizmoIP, en webb-plattform för försäljning och licensiering av patent.

Höstens första frukostseminarium ägde rum onsdagen den 14 september 2016 genom besök av Åsa Hellstadius, programföreståndare för magisterprogrammet i europeisk immaterialrätt på Juridicum, Stockholms universitet. Åsa talad kring ämnet Biotekniska patent och etik – patentverken som moralens väktare.

Vid lunchseminarium den 30 november 2016 fick VIRK besök av Marcus Palm (chefsjurist) och Emmy Dahl Malmborg (bolagsjurist), Välinge Innovation AB, som talade om IP som kommersiellt verktyg och tillgång med utgångspunkt i Välinges olika strategier för de olika teknik- och affärsområdena.        

Den 19 januari 2017 var det Frukostseminarium under rubriken ”Sport och IP” med   
- Advokat Maria Winckler som talade om immateriella rättigheter och rättighetshavare inom sporten och idrottens värld.  
- sportkonsult Stevan Selakovic som berättade om spelarövergångar och överlåtelse av en spelarrättighet.

Torsdagen den 6 april 2017 var det dags för ett nytt lunchseminarium under rubriken ”Domännamn som del i ett företags branding och de 1001 toppdomänerna. Per Ahlström, Ports Group, som är verksam inom brand management, lämnade en kort bakgrund till de 1001 toppdomänernas värld. Från rättighetshavarsidan delade Charlotte Falck med sig genom Viktor Johansson om hur Sandvik resonerade vid valet av att en egen toppdomän och hur sådan hanteras.

 

Göteborg den 24 maj 2017

 

Jens Andreasson  Christina Berggren Johanna Björnum Nyström   

Magdalena Fredlund Martin Jansson Mikael Ludwigs 

 
Niklas Sjöblom  Fredrik Persson Håkan Sjöström

 
Jesper Sundström  Susann Vahlenbreder Hecht 

 

 

VÄSTSVENSKA IMMATERIALRÄTTSKLUBBEN (VIRK)

 

inbjuder till

 

ÅRSMÖTE MED EFTERFÖLJANDE SEMINARIUM

 

PATENTVERKET

 

 

 

- EN MYNDIGHET FÖR IP I TIDEN!

 

Tid:

 

30 maj 2017, 14.00-17.00.

 

Plats

 

Setterwalls Advokatbyrå, Sankt Eriksgatan 5, Göteborg.

 

Program

 

14.00-14.15 Årsmöte

 

14.15 Patentverket presenterar sig och sin verksamhet

 

Talare/PRV-representanter

 

- Anna Danestig, kundansvarig för IP-professionella.

 

- Magnus Ahlgren, juristchef på design- och varumärkesavdelningen.

 

Innehåll

 

- Övergripande inledning om PRV:s verksamhet.

 

- Redovisning av PRV:s verksamhetsområden: patent, varumärke, design, upphovsrätt.

 

- PRV:s regeringsuppdrag och nya roll som samhällsaktör inom IP - kunskapshöjande ambitioner.

 

Paus

 

- Det internationella arbetet: internationell lagstiftning, samarbete med EUIPO och arbete inom

 

Team Sweden.

 

- Arbete mot piratkopiering. Ett myndighetssamarbete med Polisen och Tullverket.

 

- De nya överinstanserna: Patent och marknadsdomstolen och Patent och marknadsöverdomstolen.

 

- Frågestund med PRV:s representanter.

 

16.30 Avslutande mingel med vin och viss förtäring

 

______________________________

 

För den som är medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter. För övriga är

 

kostnaden 250 kr (att insättas före seminariet på bankgiro 536-9574). Oberoende av medlemskap

 

emotser vi anmälan till

 

britt.randvik@law.gu.se senast den 24 maj 2017.

 

VIRKs ambition är att förmedla IP-relaterad kunskap från och för användning på ”verkstadsgolvet”,

 

i den löpande verksamheten. Informera om VIRK på din arbetsplats, bland dina kolleger eller till

 

andra IP-intresserade. Antalet medlemmar möjliggör seminarium utan särskilda avgifter.

 

VÄLKOMNA!

 

Västsvenska immaterialrättsklubben (VIRK)/styrelsen

 

Håkan Sjöström, ordf, Jens Andreasson, sekr, Christina Berggren, Magdalena Fredlund, Martin

 

Jansson, Mikael Ludwigs, Fredrik Persson, Niklas Sjöblom, Jesper Sundström, Susann Vahlenbreder

 

Hecht.

 

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben