ÅRSMÖTE MED EFTERFÖLJANDE SEMINARIUM

30 maj, klockan 14:00 – 17:30 Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Göteborg

ÅRSMÖTE MED EFTERFÖLJANDE SEMINARIUM

 

Årsmöte Dagordning – VIRK – Föreningsstämma den 30 maj 2018

  1. Val av ordförande för mötet och fastställande/godkännande av dagordning
  2. Föreningsmötets stadgeenliga utlysande.
  3. Val av protokollförare.
  4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötesprotokollet
  5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut.
  6. Revisorernas berättelse.
  7. Godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut 2017 samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
  8. Val av styrelsens ledamöter:

            - Ordförande

           - Vice ordförande

           - Övriga ledamöter

      9. Val av två revisorer och revisorssuppleant

      10. Fastställande av års/medlemsavgift

      11.Val av valberedning med uppgift att vid nästa årsmöte föreslå styrelseledamöter.

      12. Mötets avslutande

 

VÄSTSVENSKA IMMATERIALRÄTTSKLUBBEN-VIRK

STYRELSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017/2018

 

1.    Allmänt

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av elva ledamöter med en spridning inom industri, handel, patent/konsult- och advokatbyråer.

2. Ekonomi

Vid årsskiftet 2017/2018 hade föreningen 111 medlemmar. Behållningen vid årsskiftet uppgick till 22 203,11 kr. Kostnaderna för hemsida och seminarier/styrelsemöten har under 2016 uppgått till 17 510 kr. Den 28 maj uppgick kassan till 13 114,5 kr. Årets fakturering av medlemsavgifter har utförts i maj och ännu inte förfallit till betalning varför föreningens behållning förväntas öka när samtliga medlemmar betalt årsavgiften för 2018. Föreningen har inga skulder.

3.  Styrelsen

Årsmötet ägde rum den 30 maj 2017 med nyval av Karin Broman, China Euro Vehicle Technology AB, och i övrigt omval. Styrelsen har hållit fem formella styrelsemöten under det gångna året: den 16 augusti 2017, den 18 oktober 2017, den 10 januari 2018, den 28 februari 2018 och den 25 april 2018. 

4.  Medlemsmöten/seminarier

Under verksamhetsåret har VIRK arrangerat fyra seminarier.

Seminariedelen vid årsmötet den 30 maj hade rubriken Patentverket - En myndighet För IP I Tiden. Anna Danestig, kundansvarig för IP-professionella, och Magnus Ahlgren, juristchef på design- och varumärkesavdelningen, berättade om PRVs verksamhetsområden och nya roll inom IP.

Det första seminariet för hösten 2017 blev den 25 oktober under ämnet Scenkonst produktion och IP – Inblick i en teaterjurists arbete.Erik Hvitfeldt, Jurist/Kontrakts- och rättighetsansvarig, Corporate Lawyer/Contract & Rights Manager, GöteborgsOperan AB lämnade en inblick i en teaterjurists arbete med IP och framför allt upphovsrätten för att cleara det offentliga framförandet på scenen.

Tisdagen den 27 februari 2018 hade vi frukostmöte. Maria Zamkova, European Trademark and Design/Patent byrå berättade om Immaterialrätt och affärsstrategier i Ryssland

 

Eftermiddagsseminarium ägde rum den 22 mars 2018 under ämnet IP och samarbeten i industrin. Martin Jansson, SKF, Jimmy Ahlberg, Ericsson och Philip Ideström, SAAB, redovisade sina erfarenheter om samarbeten och reglering av IP inom industrin.

 

Göteborg den 28 maj 2018

Jens Andreasson                        Christina Berggren                     Karin Broman
Magdalena Fredlund                Martin Jansson                           Mikael Ludwigs
Niklas Sjöblom                            Fredrik Persson                          Håkan Sjöström
Jesper Sundström                     Susann Vahlenbreder Hecht

 

Seminarium

The Future of IP at Volvo Cars

Time:

30 May 2018 at 14.00-17.30

Place:

Mannheimer Swartling, Östra Hamngatan 16, Göteborg

Program:

14.00-14.15 Annual General Meeting

14.15-16.30 The Future of IP at Volvo Cars

16.30-17.30 Mingle with wine and snacks

Speaker

VIRK welcomes Volvo Cars’ new Vice President and Global Chief IP Counsel, Raymond Millien,

to Gothenburg and looks forward to hearing his presentation about the vision, mission and challenges

for IP at Volvo Cars and the changing nature of IP practice.

After the presentation, Bowman Heiden, Co-director of the Center for Intellectual Property Law

(CIP) at Chalmers University of Technology, University of Gothenburg and the Norwegian University

of Science and Technology, will lead a discussion following on the same topic. It is guaranteed

to be interesting and forward-looking. Come, listen and ask questions.

___________________________

För den som är medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter. För övriga är

kostnaden 250 kr (att insättas före seminariet på bankgiro 536-9574). Oberoende av medlemskap

emotser vi anmälan till Jesper.Sundstrom@zacco.se senast 24 maj 2018.

VIRKs ambition är att förmedla IP-relaterad kunskap/information från och för användning på ”verkstadsgolvet”, i den löpande verksamheten. Informera om VIRK på din arbetsplats, bland dina kollegor

eller till andra IP-intresserade. Antalet medlemmar möjliggör seminarium utan särskilda avgifter.

Vi vill fästa er uppmärksamhet på att det är årsmöte. Om ni har synpunkter inför valet till styrelsen,

vänd er till valberedningens representant, adv Ann-Charlotte Söderlund, GOZZO Advokater,

acs@gozzo.se eller 070 911 79 11

 

VÄLKOMNA!

Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK/styrelsen

Håkan Sjöström, ordf, Jens Andreasson, sekr, Martin Jansson, Christina Berggren, Magdalena, Fredlund,

Niklas Sjöblom, Jesper Sundström, Susann Vahlenbreder Hecht, Mikael Ludwigs, Fredrik

Persson

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben