VÄSTSVENSKA IMMATERIALRÄTTSKLUBBEN (VIRK)
THE INTELLECUAL PROPERTY RIGHTS ASSOCIATION OF WEST SWEDEN
UTLYSER HÄRMED VIRK:S IP STIPENDIUM 2022

 

Bakgrund och VIRK:s verksamhet
Västsvenska Immaterialrättsklubben är en förening med ändamål att främja förståelsen för och vikten av ett väl utvecklat immateriellt rättsskydd. Det immateriella rättsskyddet omfattar skydd för uppfinningar, mönster och design, varumärken och firma samt upphovsrätt. Föreningens huvuduppgift är att sprida kunskap om gällande lagstiftning, forskningsresultat och rättspraxis på områden i Sverige och andra länder som har betydelse för rättsutvecklingen inom det immateriella rättskyddet. VIRK:s verksamhet är också inriktad på att beskriva hur olika aktörer påverkas av immaterialrätten och hur aktörer hanterar immaterialrättigheter.

I syfte att bidra till att föra kunskap och forskning framåt avseende VIRK:s verksamhetsområde utlyses härmed VIRK:s IP Stipendium. Vinnande uppsats erhåller ett stipendium om 10 000 kronor.

Vem kan ansöka
Studenter vid Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola eller annan högskola i Västra Götaland som har lämnat in en examensuppsats eller C-uppsats under tiden 1 januari 2021 – 1 mars 2022 kan ansöka om stipendiet.

Kriterier för att erhålla VIRK:s IP Stipendium

Sökande ska uppfylla kriterier för att kunna ansöka enligt ovan. Uppsatsen ska avhandla ett aktuellt ämne med koppling till immaterialrätt och till VIRK:s verksamhet. Uppsatsen ska ha tilldelats högt betyg. Bestyrkt be-tygsuppgift skall framgå av ansökan.

Ansökan om VIRK:s IP Stipendium ska lämnas in senast den 20 mars kl. 23.59 2022. Ansökan ska innehålla uppsats, styrkt betygsuppgift och kort följebrev i vilket ska framgå var och när uppsatsen har lämnats in samt namn på ansvarig handledare. Ansökan skall sändas till info@virk.se. Sökande kan endast ansöka en gång.
Beslut

VIRK:s styrelse kommer ensidigt att fatta beslut om tilldelning av VIRK:s IP-stipendium till den uppsats som styrelsen anser bäst motsvarar kriterierna för att erhålla stipendiet. Bedömning av inlämnade uppsatser görs efter anonymisering. Beslut meddelas vid VIRK:s årsstämma 2022. I händelse av att vinnande uppsats författats av fler än en student, får dessa dela på stipendiesumman. Styrelsens beslut kan ej överklagas.

Övrigt

De personuppgifter som tillställs VIRK i samband med ansökan om VIRK:s IP Stipendium kommer framförallt behandlas för att administrera ansökan om stipendiet. Genom ansökan till VIRK om IP Stipendium, samtycker sökande till sådan behandling. Ytterligare information om VIRK:s behandling och den sökandes rättigheter återfinns på www.virk.se.
VIRK förbehåller sig rätten att publicera den vinnande uppsatsen av VIRK:s IP Stipendium, till exempel på VIRK:s hemsida, med bibehållen ideell rätt för upphovsmannen. Eventuella skatter vilka kan tänkas utgå i samband med utbetalning av VIRK:s IP Stipendium, erlägges av vinnaren.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN TILL VIRK:S IP STIPENDIUM

 

 

Copyright 2024 Västsvenska Immaterialrättsklubben